Kişisel Verilerin Korunması

KVKK

Telefon Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

BUHARA SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

TELEFON AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı KVKK gereği kişisel verilerinizi veri sorumluğu sıfatıyla BUHARA SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “Buhara” olarak anılacaktır) olarak bu bildirimde açıklayacağımız kapsamda işleyeceğimizi belirtmek isteriz.

Öncelikle kişisel verilerin işlenme amacını bildirmek isteriz. Buhara olarak elde ettiğimiz kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan rahatsızlığınıza ilişkin kayıt oluşturulması, işlenmesi, sonuçlandırılması, randevu oluşturulması, Buharanın tarafınıza iletmesi gereken bilgilerin iletilmesi, şikayet ve talep sonuçlarını öğrenmeniz gibi size sunduğumuz hizmetlerle ilgili taleplerinizin karşılanması, hizmet ilişkisi içinde olduğumuz tedarikçilerimizle, çalışanlarımızla ve sağlık hizmeti almak isteyen kişilerle iletişime geçilebilmesi amacıyla işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz ayrıca şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve size sağladığımız ürün ve hizmetlere ilişkin memnuniyetinizin değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinden olan kişilerin hukuki güvenliğinin temini, şirketimizin daha iyi hizmet sunma hususundaki stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Size ayrıca kişisel verilerinizin hangi amaçlarla ve kimlerle paylaşıldığına ilişkin de bilgi vermek isteriz. Toplanan kişisel verilerinizin iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere az önce saydığımız amaçları yerine getirebilmek için 6698 sayılı kanunun 8.ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabileceğini belirtmek isteriz.

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi hakkında da sizi bilgilendirmek isteriz. Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak sunduğumuz hizmetleri geliştirmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz çağrı merkezimiz kanalıyla şikayetinizin oluşturulması, işlenmesi, sonuçlandırılması, size sunduğumuz hizmetlerle ilgili taleplerinizin karşılanması, sizinle iletişime geçilebilmesi amacıyla Buhara’nın meşru menfaati, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır.

Son olarak kişisel veri sahibi olmanız dolayısıyla sahip olduğunuz haklar konusunda bilgi vermek isteriz. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme, 6698 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizi münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://buharahastanesi.com.tr/ internet adresinden formu doldurarak ve formda belirtilen yöntemlerle Buhara’ya iletmeniz durumunda Buhara talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Buhara tarafından kişisel verileri koruma kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınacağını belirtiriz.