Kişisel Verilerin Korunması

KVKK

Refakatçi Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

BUHARA SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

REFAKATÇİ AYDINLATMA METNİ

BUHARA SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ile paylaştığınız kişisel verileriniz veri sorumlusu Şirketimiz tarafından hassasiyetle korunmaktadır. Bu paralelde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) m.10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla KVKK’dan kaynaklanan haklarınız ve Şirketimizin uygulamaları dikkatinize sunulmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz tarafından yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirketimiz, Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir, yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 1. Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

KVKK’da tanımlandığı şekliyle kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelmektedir. Şirketimiz, müşterilerin ya da potansiyel müşterilerin onayı ile kişisel veya özel nitelikli kişisel verileri tamamen veya kısmen elde edebilir, kaydedebilir, saklayabilir, depolayabilir, sınıflandırabilir kişisel verilerin elde ediliş amacına göre ya da ilgili kanun hükümlerinin öngördüğü süre boyunca muhafaza edebilir. Bu doğrultuda, tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

 • Kimlik; ad, soyad, yabancı olması halinde pasaport bilgileri
 • İletişim; telefon, e-posta

verilerini ifade etmektedir.

Aydınlatma metninin devamında verilerinizin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve haklarınızı belirtilmektedir.

Kişisel verileriniz fiziksel ve dijital ortamlarda saklanmaktadır. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır.

 1. Şirket kişisel verilerinizi hangi yöntemle elde edip hangi amaçla işlemektedir?

Toplanan kişisel verileriniz Şirket’in faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve hizmet kalitesini artırması ve KVKK m.5 ve m.6’da belirtilen şartlar dahilinde;

 • Refakat edeceğiniz hastanın yatış işlemlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Ayrıca refakat edilecek olan hastayla birlikte yurtdışından gelen refakatçilerin elde edilen kimlik ve iletişim verileri ulaşım ve konaklama hizmeti talep edilmesi halinde hizmetlerin sunulması

amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemektedir.

Şirket mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde; veri işleme amaçlarına uygun olarak elden form veya tarafınızca ya da refakat edeceğiniz hasta tarafından gönderilen e-posta aracılığıyla, telefonla yapılan görüşmelerin ses kaydına alınmasıyla, ayrıca işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, hastane binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla elde etmektedir.

 1. Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi amaçla kimlere aktarmaktadır?

Şirketimiz, elde ettiği kişisel verileri açık rızaya istinaden ve KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemleri almak kaydıyla; konaklama ve ulaşım hizmetlerinden faydalanmanın tarafınızca talep edilmesi halinde hizmetlerin temin edilmesi amacıyla acente ve otellerle ayrıca refakatçi kayıtlarının tutulması amacıyla hastane otomasyon sistemi ile ilgili teknik destek alınan tedarikçimizle desteği aldığımız tedarikçilerle paylaşılmaktadır.

 1. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi nedir ve ne kadar süre muhafaza edilmektedir?

KVKK 5. Maddesinde belirtilen temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak ve tarafınızca verilecek açık rızaya istinaden kişisel verileriniz kişisel veri işleme şartları kapsamında açık rızaya istinaden işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlemektedir.

 1. KVKK m. 11 kapsamında haklarınız nelerdir?

KVKK 11. madde kapsamında, kişisel veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirket tarafından hazırlanan bilgi talebi başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvuru formunda tercih ettiğiniz yöntemi belirtmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz yerine getirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu İrtibat Bilgileri

Adres: Yunus Emre Mah. Atatürk Bulvarı Dış Kapı No: 5 Palandöken / ERZURUM

e-posta: [email protected]