Kişisel Verilerin Korunması

KVKK

Kablosuz İnternet Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

BUHARA SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

KABLOSUZ İNTERNET AYDINLATMA METNİ

BUHARA SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ile paylaştığınız kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla hassasiyetle korunmaktadır. Bu paralelde tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) m.10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla KVKK’dan kaynaklanan hakları ve uygulamaları dikkatinize sunulmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni, Şirket tarafından yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir, yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

  1. Şirket hangi kişisel verileriniz ne amaçla işlemektedir?

Şirketimizde, kablosuz internet hizmetini kullanmak isteyenlerden sisteme kayıt olurken

  • Kimlik; isim soyisim
  • İletişim; telefon
  • İşlem güvenliği; log kayıtları, IP numarası

kişisel bilgileri alınmakta ve bu şekilde kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, Şirket internet ağı güvenliğinin sağlanması ve olumlu olumsuz durumların gözlemlenmesi kapsamında bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

  1. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi nelerdir?

Ağ sistemine bağlanmak isteyenlerin gerekli bilgileri yazması sonucu veri tabanlarımızın yer aldığı sunucularımıza kaydedilerek toplanmaktadır. Kişisel verileriniz açık rızaya istinaden ve mevzuatta ön görülen yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla 5651 sayılı Kanun uyarınca toplanmaktadır.

  1. İşlenen kişisel veriler kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla Şirket’in grup şirketleri, iş ortakları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

  1. KVKK m. 11 kapsamında haklarınız nelerdir?

KVKK 11. madde kapsamında, kişisel veri sahibi olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirket tarafından hazırlanan bilgi talebi başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvuru formunda tercih ettiğiniz yöntemi belirtmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz yerine getirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu İrtibat Bilgileri

Adres: Yunus Emre Mah. Atatürk Bulvarı Dış Kapı No: 5 Palandöken / ERZURUM

e-posta: [email protected]