Kişisel Verilerin Korunması

KVKK

CCTV Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

BUHARA SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Kapalı Devre Kamera Sistemlerine ilişkin

Aydınlatma Metni

BUHARA SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ile paylaştığınız kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla hassasiyetle korunmaktadır. Bu paralelde tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) m.10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla KVKK’dan kaynaklanan hakları ve uygulamaları dikkatinize sunulmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni, Şirket tarafından yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir, yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

  1. Şirket hangi kişisel verileriniz ne amaçla işlemektedir?

Şirket tarafından fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla toplanan kapalı devre kamera kayıtları KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan veya Şirketimizi ziyarete gelen kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait lokasyonların fiziki güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde çalışanların, ziyaretçilerin, hastaların ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi amacıyla işlenmektedir.

Bu kapsamda bütün kameralar günde 24 saat, haftanın 7 günü kayıt halindedir.

Hasta kabul birimleri, hasta yatış birimleri ve özel sigortalar birimleri konumundaki kameralarla sınırlı olmak üzere hastanın herhangi bir şekilde özel nitelikli kişisel verisinin paylaşılmadığı ve sadece finansal işlemlerin yapıldığı süreçte; çalışan ve hasta güvenliği ilişkisinde yaşanacak anlaşmazlıkların önüne geçmek adına görüntü kaydıyla birlikte ses kaydı alındığını bildiririz.

  1. İşlenen kişisel veriler kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecektir?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

  1. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi nelerdir?

Kişisel verileriniz, şirket lokasyonlarında yer alan kapalı devre kamera sistemleri aracılığı ile özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde toplanmaktadır. Kapalı devre kamera izleme faaliyetleri, Şirket’in güvenlik politikasının bir parçası olarak yürütülmektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verileriniz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

  1. KVKK m. 11 kapsamında haklarınız nelerdir?

KVKK 11. madde kapsamında, kişisel veri sahibi olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirket tarafından hazırlanan bilgi talebi başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvuru formunda tercih ettiğiniz yöntemi belirtmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz yerine getirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Adres: Yunus Emre Mah. Atatürk Bulvarı Dış Kapı No: 5 Palandöken / ERZURUM

E-Posta: [email protected]