Kişisel Verilerin Korunması

KVKK

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

BUHARA SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ÇALIŞAN/STAJYER ADAYI AYDINLATMA METNİ

BUHARA SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ile paylaştığınız kişisel verileriniz veri sorumlusu Şirketimiz tarafından hassasiyetle korunmaktadır. Bu paralelde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) m.10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla KVKK’dan kaynaklanan haklarınız ve Şirketimizin uygulamaları dikkatinize sunulmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni, Şirketimiz tarafından yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirketimiz, Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir, yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

1. Hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

KVKK’da tanımlandığı şekliyle kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelmektedir. Şirketimiz, müşterilerin ya da potansiyel müşterilerin onayı ile kişisel veya özel nitelikli kişisel verileri tamamen veya kısmen elde edebilir, kaydedebilir, saklayabilir, depolayabilir, sınıflandırabilir kişisel verilerin elde ediliş amacına göre ya da ilgili kanun hükümlerinin öngördüğü süre boyunca muhafaza edebilir. Bu doğrultuda, tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

- Kimlik; ad, soyad, doğum tarihi, pozisyon için gerekmesi halinde ehliyet bilgisi, cinsiyet, eski kimlik kullanan hastalar bakımından cilt no, aile sıra no, doğum yeri
- İletişim; adres, telefon numarası, e-posta
- Görsel ve işitsel kayıtlar; Fotoğraf
- Özlük; diploma bilgisi, eğitim bilgileri, özgeçmiş bilgileri, en son çalışılan kurum, pozisyonu ve çalışma süresi, maaş beklentisi, kişilik envanteri
- Özel nitelikli kişisel veri; belirtilmesi halinde dernek, vakıf veya sendika üyeliği, engellilik durumu, mülakat sürecinde belirtmesi halinde sağlık bilgisi,
- Mesleki deneyim; iş deneyimi, sertifika bilgisi, eğitim bilgisi,
- Diğer; referans bilgisi,
- Aile yakını bilgisi; mülakat sürecinde çalışan adayının belirtmesi halinde eşinin adı, çocuklarının adı ve yaşı,
- Fiziksel mekan güvenliği; kamera görüntüleri (mülakat için Şirket binasına gelinmesi halinde)

verilerini ifade etmektedir.

İş başvurusunun olumlu sonuçlanması halinde yukarıda bildirilen kişisel verilerinize ek alarak sözleşme imzalanıp SGK girişi yapılmadan önce gerekli evrakları teslim etmeniz halinde
- Kimlik; T.C Kimlik numarası, anne adı, baba adı, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdan seri numarası, kimlik fotokopisi
- İletişim; ikametgah adresi, nüfus kayıt örneği
- Özlük; diploma örneği, İŞKUR işsizlik belgesi
- Finans; Iban numarası
- Özel Nitelikli Kişisel veri; akciğer görüntüleme sonucu, genel muayane raporu, engelli raporu, kan grubu kartı, adli sicil kaydı

Aydınlatma metninin devamında verilerinizin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve haklarınızı belirtilmektedir.

Kişisel verileriniz fiziksel ve dijital ortamlarda saklanmaktadır. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verileriniz olarak sağlık verilerinizin toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi ve saklanması konusunda iş başvurunuzda verdiğiniz yukarıdaki bilgilerin ileride doğabilecek diğer uygun iş pozisyonları için de değerlendirilmesini istemeniz durumunda 2 yıl süreyle başvurunuza ilişkin bilgilerinizi Şirket tarafından açık rızanız talep edilmektedir.

Referans bilgisinin bulunduğu başvurularda çalışan adayı olarak referans olan kişiden rıza almanız gerekmektedir. Başvuru anında sunulamayan rıza beyanları için talep edilmesi halinde tarafınızın Şirkete sunması gerekmektedir.

2. Şirket kişisel verilerinizi hangi yöntemle elde edip hangi amaçla işlemektedir?

Toplanan kişisel verileriniz Şirket’in faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve hizmet kalitesini artırması ve KVKK m.5 ve m.6’da belirtilen şartlar dahilinde;

- Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
- Fiziksel mekan güvenliğinin temini
- Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemektedir.

Şirket mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde; veri işleme amaçlarına uygun olarak çalışan adayından yazılı başvuru formuyla, çalışan adayının kariyer platformlarında paylaşarak alenileştirmesiyle, çalışan adayından gelen e-posta aracılığıyla, mülakat yapılması halinde çalışan adayından sözlü olarak elde edilen kişisel verilerinin Şirket sistemlerine kaydedilmesiyle, kişilik envanterinin doldurulmasıyla, referanslarla yapılan görüşmelerden sözlü olarak, telefonla yapılan görüşmelerin ses kaydına alınmasıyla, ayrıca işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla elde etmektedir.

3. Şirketimiz kişisel verilerinizi hangi amaçla kimlere aktarmaktadır?

Şirketimiz, elde ettiği kişisel verileri açık rızaya istinaden ve KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemleri almak kaydıyla; alanında uzman tedarikçilerin kişilik envanterini değerlendirmesi için paylaşım yapılmaktadır.

4. Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi nedir ve ne kadar süre muhafaza edilmektedir?

toplanan kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlemektedir. İş başvurunuzda verdiğiniz yukarıdaki bilgilerin ileride doğabilecek diğer uygun iş pozisyonları için de değerlendirilmesi için onay vermeniz halinde 1 yıl süreyle saklanacaktır.

5. KVKK m. 11 kapsamında haklarınız nelerdir?

KVKK 11. madde kapsamında, kişisel veri sahibi olarak,
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
hakkınız bulunmaktadır.
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirket tarafından hazırlanan bilgi talebi başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvuru formunda tercih ettiğiniz yöntemi belirtmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz yerine getirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri Sorumlusu İrtibat Bilgileri

Adres: Yunus Emre Mah. Atatürk Bulvarı Dış Kapı No: 5 Palandöken / ERZURUM

e-posta: [email protected]